Reglement

Reglement

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Ethias met de steun van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg , Wolters Kluwer, de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) en het Agence Wallonne pour la Sécurité Routière (AWSR).

ARTIKEL 1 ETHIAS PREVENTION AWARDS 2015-2016

De editie 2015 - 2016 richt zich tot instellingen (of hun departementen of afdelingen) uit de belgische publieke sector en tot organisaties zonder winstoogmerk die in hoofdzaak een opdracht van maatschappelijk nut vervullen - op voorwaarde dat ze door Ethias verzekerd zijn, uitgezonderd voor de Child Safety Award (zie art. 7) - die een verdienstelijke en vernieuwende bijdrage leveren om de activiteiten die ze ontplooien te vrijwaren van ongevallen voor mens en omgeving.

ARTIKEL 2 HET PREVENTIE-INITIATIEF

Voor de “Ethias Prevention Awards 2015 – 2016” komen initiatieven onder de meest diverse vormen in aanmerking: actieplannen, projecten, jaarprogramma’s, vormings- of lessenpakketten, sensibiliseringscampagnes, technologische innovaties, geluids- of beeldmateriaal, informaticatoepassingen, wetenschappelijk onderzoek, …, met een uitgeschreven businessplan.

Ze worden hierna het ’Preventie-initiatief’ genoemd.

ARTIKEL 3 THEMA “VERPLAATSING/MOBILITEIT”

Dit jaar zal het thema van het Preventie-initiatief “Verplaatsing/Mobiliteit” zijn.

Het gaat om “Verplaatsing/Mobiliteit” in de breedste vorm van het woord en daarom komen zeker Preventie-initiatieven in aanmerking zoals bijvoorbeeld:

 • Weg-werkongevallen
 • Verplaatsingen binnen of buiten de organisatie (gebouwen, scholen, ziekenhuizen, …) op allerlei manieren (bv. te voet, met de fiets, moto, auto, via interne transportmiddelen …)
 • Verplaatsingen buiten de organisatie maar tijdens de uitvoering van de taken

Andere initiatieven worden niet in aanmerking genomen.

ARTIKEL 4 CATEGORIEËN

Een Ethias Prevention Award wordt toegekend aan de laureaat van elk van volgende categorieën:

 1. Federale en Regionale overheidsdiensten (federale en provinciale administraties, gemeentebesturen en OCMW‘s)
 2. Hulpverleningsdiensten (politiezones, brandweer, civiele bescherming…)
 3. Zorgsector (ziekenhuizen, rustoorden, zorgverleningsdiensten)
 4. Non-profitssector ( VZW’s, federaties, onderwijs, NGO’s, beschutte werkplaatsen, enz.)
 5. Child Safety (initiatief in overeenstemming met het thema – cfr art.3 – in het kader van veiligheidspreventie, de bescherming en/of het welzijn van het kind).

Alle ingediende “Preventie-initiatieven” nemen de facto deel aan de Publieksprijs.

De jury kan aanvullend eervolle Preventie-initiatieven vermelden.

ARTIKEL 5 DOELSTELLINGEN VAN HET PREVENTIE-INITIATIEF

Een Ethias Prevention Award kan alleen worden toegekend aan het “Preventie-initiatief” waarin één of meerdere onderstaande doelstellingen nadrukkelijk worden behaald:

 • Een organisatorische, technische of materiële vernieuwing in het preventiebeleid met een aantoonbaar positief effectr;
 • Preventie-initiatieven gericht op het vermijden van lichamelijke of psychische letsels door ongeval of op het beperken van de ernst ervan;
 • Preventie-initiatieven gericht op het vermijden van stoffelijke schade aan goederen, installaties, gebouwen of op het beperken van de ernst ervan;
 • Een algemeen programma, een gerichte campagne of een actieplan voor preventie tegen ongevallen.

ARTIKEL 6 STAND VAN HET PREVENTIE-INITIATIEF

Het Preventie-initiatief is ontwikkeld in de periode 2015-2016.

Projecten of plannen in ontwerpfase komen in aanmerking indien de doelstellingen, timing en begroting van de uitvoering voldoende omschreven zijn (businessplan).

ARTIKEL 7 DE KANDIDATEN

 • Kunnen een preventie-initiatief insturen voor de “Ethias Prevention Awards 2015-2016”, cat. 1 tot 4 van art.-4; alle verzekerden van Ethias die in België gevestigd zijn.
 • Kunnen een preventie-initiatief insturen voor de “Child Safety Award”, cat. 5 van art.4; de kandidaten zoals hierboven vermeld, evenals alle instellingen en/of organisaties zonder winstoogmerk die in hoofdzaak een opdracht van maatschappelijk nut vervullen en al dan niet verzekerd zijn door Ethias.

Individuen kunnen niet in persoonlijke naam deelnemen.

ARTIKEL 8 HET WEDSTRIJDDOSSIER

Om in aanmerking te komen voor de “Ethias Prevention Awards 2015-2016” dient de kandidaat een wedstrijddossier in te vullen op de website www.preventionawards.be. Er wordt de kandidaat gevraagd een kandidatuurformulier in te vullen met eventueel “te downloaden" genummerde bijlagen.

Het volledig ingevulde wedstrijdformulier omvat:

 • De beschrijving van het Preventie-initiatief;
 • De nagestreefde doelstellingen die nadrukkelijk worden vermeld (zie ARTIKEL 5 van dit reglement);
 • Het bereikte doelpubliek;
 • Het aspect “innovatie” van het voorgestelde iniatief;
 • De realisatie;
 • De bekomen of verwachte resultaten voor projecten of plannen in ontwerpfase:
  • De gebruikte maatstaven voor het beoordelen van de effecten;
  • De uitgevoerde metingen;
  • De blijvende effecten ;
  • De maatschappelijke impact;
 • De lessen getrokken voor de toekomst en de verdere plannen ;
 • Een inventaris van de genummerde bijlagen.

De kandidaat kan genummerde bijlagen downloaden en toevoegen aan het wedstrijddossier ter illustratie van het beschreven Preventie-initiatief. De bijlagen zijn te raadplegen in de gangbare formaten voor documenten, beeld- en geluidsmateriaal of applicaties. De kandidaat die materiaal toevoegt aan het wedstrijddossier verklaart dat dit in overeenstemming is met de regels inzake bescherming van de auteursrechten en privacy. De kandidaat stemt in met de niet-commerciële verspreiding van het dossier inclusief de bijlagen.

ARTIKEL 9 MAXIMUM AANTAL WEDSTRIJDDOSSIERS

Kandidaten kunnen maximaal 1 wedstrijddossier indienen per categorie.

ARTIKEL 10 EINDDATUM VOOR HET INDIENEN VAN DE WEDSTRIJDDOSSIERS

Het wedstrijddossier moet uiterlijk op 4 januari 2016 middernacht online beschikbaar zijn.

ARTIKEL 11 TAAL

Kandidaten maken het wedstrijddossier op in één van volgende talen: Nederlands, Frans of Duits.

ARTIKEL 12 JURY

De eindbeoordeling gebeurt door een onafhankelijke jury, voorgezeten door Mevrouw Solange Gysen (Adviseur-Generaal, secretaris van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk) en Mevrouw Véronique Crutzen (Adviseur bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg).

Over de jurering wordt geen correspondentie gevoerd.

Tegen de beslissingen van de jury is geen beroep mogelijk.

ARTIKEL 13 PUBLIEKSPRIJS

Het publiek zal zijn voorkeursproject kunnen ondersteunen door een stem uit te brengen volgens de volgende modaliteiten:

 • ? Vanaf 17 augustus 2015 zal een korte voorstelling van alle kandidaturen “preventie-initiatieven” beschikbaar zijn op de website www.preventionawards.be.
  Vanaf dit moment tot 1 mei 2016 middernacht kan elke bezoeker één voorkeurstem per dag uitbrengen.
  Het resultaat van de stemming zal online zichtbaar zijn.
  Er dient te worden opgemerkt dat de voorstelling van de kandidaturen “preventie-initiatieven” gebeurt in de taal waarin de kandidaat zijn dossier heeft ingediend (zie ARTIKEL 11 van het reglement).
 • Op 2 mei 2016 blijven de 10 kandidaturen “preventie-initiatieven” met de meeste voorkeurstemmen in lijst.
  De tellerstand wordt terug op “nul” gezet en elke bezoeker kan opnieuw één voorkeurstem per dag uitbrengen.
  De stemming wordt afgesloten op 11 mei 2016 om 12.00 uur.
  De resultaten worden vastgesteld door een gerechtsdeurwaarder en blijven geheim tot op de proclamatie en de prijsuitreikingsavond van 11 mei 2016.

ARTIKEL 14 PRIJS

De laureaten van de categorieën 1 tot 4 van artikel 4 ontvangen:

 • € 5.000 (incl. BTW) om preventie-acties op maat te ondernemen;
 • Een jaarabonnement op ‘senTRAL’ ter waarde van € 2.500;
 • Het ‘Preventiezakboekje - Welzijn op het Werk 2016 ‘verschenen in de Wolters Kluwer edities;
 • Gebruik van het logo ‘Ethias Prevention Awards 2015-2016’;
 • Vermelding en communicatie in de pers.

De laureaat van de categorieën 5 van artikel 4 (Child Safety Award) ontvangt:

 • € 5.000 (incl. BTW) om preventie-acties op maat te ondernemen;
 • Een kit met educatief en preventie materiaal (bijv. : fluo veiligheidshesjes, boekjes of educatief speelgoed…)
 • Gepersonalisëerde adviezen en suggesties van een expert bij het uitvoeren en/of het ondersteuning van het bekroonde project
 • Gebruik van het logo ‘Ethias Prevention Awards 2015-2016’;
 • Vermelding en communicatie in de pers.

De winnaar van de publieksprijs ontvangt:

 • € 1.500 (incl. BTW) om preventie-acties op maat te ondernemen;
 • Een jaarabonnement op ‘senTRAL’ ter waarde van € 2.500;
 • Het ‘Preventiezakboekje - Welzijn op het Werk 2016’ verschenen in de Wolters Kluwer edities;
 • Gebruik van het logo ‘Ethias Prevention Awards 2015-2016’;
 • Vermelding en communicatie in de pers.

Elke kandidaat die aan het reglement voldoet en die aanwezig is op de proclamatie en de prijsuitreiking zal een ‘Preventiezakboekje - Welzijn op het Werk 2016’ ontvangen.

ARTIKEL 15 PROCLAMATIE EN PRIJSUITREIKING

De laureaten en de winnaar van de publieksprijs worden bekendgemaakt tijdens de officiële Ethias Prevention Awardsuitreiking van 11 mei 2016 te Brussel.

ARTIKEL 16 KOSTELOOS

Deelnemen aan de Ethias Prevention Awards is gratis.

ARTIKEL 17 CORRESPONDENTIE

Alle correspondentie omtrent de wedstrijd ‘Ethias Prevention Awards’ gebeurt via het wedstrijdsecretariaat:
e-mail: info@preventionawards.be 
telefoon: 04 387 87 78. 

Download het reglement in .pdf